Home> Klachten procedure

Klachten procedure

Waar kun je terecht met klachten

Als je een klacht wilt melden hebben wij daarvoor een klachtencommissie, bestaande uit de visionair en de schoolleider. Probeer altijd eerst je conflict op te lossen met de betreffende persoon, voordat je overgaat tot het indienen van een klacht. Wij geloven in een transparante cultuur, waar jij in eerste instantie in alle volwassenheid conflicten probeert op te lossen. Lukt dit echter niet, kun je overgaan tot het indienen van een officiële klacht.

De klacht kan ontstaan op de volgende gebieden:

 • School-technische zaken
 • Organisatorische zaken
 • Studiebelasting
 • Financiële zaken
 • Geschillen met de staf
 • Geschillen met de studenten
 • Emotionele stressfactoren
 • Geestelijke zaken

Een klacht moet altijd worden ingediend via de mail. Beschrijf in je mail de onderstaande punten:

 • Het soort klacht
 • De feiten van de klacht
 • De ernst van de klacht
 • De omstandigheden waardoor het een klacht is geworden
 • De mogelijke oorzaken
 • De gegrondheid vanuit jouw perspectief
 • Het nadeel of de schade die is geleden
 • Een eventuele oplossing vanuit jouw perspectief

Procedure

 1. Klachten worden binnen twee weken vanaf het moment van indienen door de student vertrouwelijk behandeld door de klachtencommissie en de klachtenprocedure zal vanaf dat moment van kracht gaan. Mocht de klachtencommissie langer nodig hebben dan de twee weken die vooraf gesteld zijn dan wordt je hiervan, schriftelijk, tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer je ervaart dat jouw klacht ongehoord blijft of niet adequaat wordt afgehandeld, dan kun je in het uiterste geval een melding doen bij de vertrouwenspersoon. Heb jij een klacht of een melding die je niet kunt indienen bij de klachtencommissie, doordat er juist een conflict is met de visionair of schoolleider, kun je ook een melding indienen bij de vertrouwenspersoon, zie 10.2 vertrouwenspersoon.
 3. Een oordeel van de vertrouwenspersoon over de ingediende klacht is voor beide partijen (schoolleiding en student) bindend.
 4. Een afgehandeld klachtdossier wordt maximaal 1 jaar bewaard.

Je kunt je klacht via het volgende mailadres indienen leerjaar1@fulltimebijbelschool.nl

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon aan wie je jouw vertrouwelijke zaken kwijt kunt, die je niet met je coach of schoolleider kunt bespreken. Het gaat dus om (ernstige) zaken als pesten, geweld, agressie, manipulatie, discriminatie, (seksuele) intimidatie, waarover je niet met je coach of schoolleider durft of kunt praten. Of je hebt hier al over gesproken en een klacht ingediend, maar is er geen actie op ondernomen. Dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon;

 • Draagt zorg voor een veilige omgeving voor de student die is lastiggevallen en hulp en advies nodig heeft en gaat met hem / haar in gesprek.
 • Biedt een luisterend oor en ondersteuning daar waar nodig.
 • Bekijkt of een oplossing (in de informele sfeer) mogelijk is.
 • Informeert de student over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Geeft begeleiding als de student de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie, leidinggevende of politie.
 • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Mag de directie en schoolleider gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij ziet, zonder jouw zaak te benoemen. Een oordeel van de vertrouwenspersoon over de ingediende klacht is voor beide partijen (schoolleiding en student) binde
 • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.
 • Heeft geheimhoudingsplicht, maar mocht een zaak bij de rechter komen, moet de vertrouwenspersoon openheid van zaken geven.

De vertrouwenspersoon binnen Frontrunners zijn Peter en Lydia Stravers. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@frontrunners.nl

De vertrouwenspersoon voor de school is Jerian Verbeek – hij is te bereiken via mail op jerian@frontrunners.nl en 06-82152117.